Štatút súťaže

ŠTATÚT propagačnej súťaže blogerov s názvom „Najväčšia cestovateľská súťaž SK a CZ travel blogerov“

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) komplexne upravujú priebeh a podmienky súťaže s názvom „Najväčšia cestovateľská súťaž SK a CZ travel blogerov“ (ďalej len „Súťaž“).
 2. Súťaž sa uskutoční v období od 20. 8. 2018 do 28. 8. 2018 do 12:00 hod. (ďalej len „Trvanie súťaže“) na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
 3. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „Štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov a pravidlá Súťaže.
 4. Hracím dňom je každý deň v termíne od 20.8.2018 do 28.8.2018.
 5. Propagácia Súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom sociálnych sietí a prostredníctvom propagácie na blogoch Vyhlasovateľa.

II. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom Súťaže sú travel blogeri a influenceri vystupujúci na sociálnych sieťach pod pseudonymami @shemakesmetravel, @cestujzamenej, @travelagent_strapilein, @nie_je_tura_bez_stura, @letenkyzababku.sk, @terumenclova a @mybeach_addiction.

III. Podmienky účasti v súťaži

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s výnimkou osôb uvedených v ods. 2 tohto článku, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej alebo Českej republiky, ak splní podmienky Súťaže stanovené v čl. IV týchto Pravidiel.
 2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi súťaže, k partnerom súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním Súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.
 3. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľa, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
 4. Vyhlasovateľ má v prípade pochybnosti o veku výhercu právo žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku.

IV. Podmienky súťaže

 1. Do súťaže bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá spĺňa personálne požiadavky na účasť v Súťaži podľa článku III týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“) ak sa v období Trvania súťaže do nej zapojí na jednej alebo oboch sociálnych sieťach, na ktorých Súťaž prebieha.
 2. Do súťaže prebiehajúcej na sociálnej sieti Instagram bude zaradená každá fyzická osoba podľa ods. 1 tohto článku, ktorá označí súťažnú fotografiu vo forme „like/páči sa“, followuje/sleduje všetkých 7 travel blogerov a influencerov, ktorí sú Vyhlasovateľom Súťaže a v komentári označí minimálne jedného a maximálne piatich svojich instagramových priateľov. Zo Súťaže bude vylúčený každý Účastník, ktorý označí rôzne falošné a firemné profily alebo prekročí povolený limit označení stanovený na 5.
 3. Do Súťaže prebiehajúcej na sociálnej sieti Facebook bude zaradená každá fyzická osoba podľa ods. 1 tohto článku, ktorá označí súťažnú fotografiu vo forme „like/páči sa“ a v komentároch pod fotografiou odpovie na otázku „Čo ste plánovali podniknúť toto leto a nestihli ste?“.
 4. Do Súťaže sa každý Účastník môže zapojiť na účtoch všetkých travel blogerov a influencerov, ktorí sú Vyhlasovateľom Súťaže.

V. Výhra

 1. Vyhlasovateľ a partneri Vyhlasovateľa ako výhru do Súťaže venujú 3-dňový pobyt (2 noci) pre dve osoby v Hotel pod zámkom Bojnice s raňajkami a vstupom do wellness v hodnote 179 €, večeru pre dve osoby v reštaurácii BarVeg Bojnice v hodnote 25 €, zapozičanie automobilu MINI s plnou nádržou v hodnote 349 €, darčekové predmety MINI Lifestyle v hodnote 100 €, fotoknihy od Fotolab v hodnote 50 € a 20 €, poukaz na merino oblečenie od Froggywear v hodnote 50 €, prenájom GoPro6 a stabilizátora Karma Grip na 7 dní od Smartwear.sk v hodnote 175 €, stieracie mapy od Ajtaci.sk v hodnote 44 €, 3-hodinový vstup do vodného a wellness sveta pre 2 osoby od športovo-relaxačného komplexu Gothal v hodnote 36 €, voucher na Ryanair letenku v hodnote 50 €, 2 bezplatné vstupy do biznis salónika Mastercard Caproni Lounge na letisku Bratislava v hodnote 60 € a darčekové predmety od Letisko Bratislava.
 2. Zapožičané vozidlo MINI bude Výhercovi k dispozícii s plnou nádržou a do 1 000 najazdených km. Prekročenie km a času zapožičania bude penalizované. Miesto odovzdania a vrátenia vozidla je Bratislava. Od piatku po 12.00 hod do pondelka 12.00 hod. Vozidlo bude poistené, s bežne používanou sadzbou spoluúčasti vodiča v prípade poškodenia – od 150 €, resp. 5 %. Presný model poskytnutého vozidla bude závisieť od aktuálneho stavu vozového parku spoločnosti a dátumu zápožičky. Platnosť výhry je do konca októbra 2018. Navrhovaný termín na čerpanie výhry je do 14 dní po vylosovaní. Výherca pošle e-mailom dátumy s dvoma až troma alternatívami v prioritnom poradí.
 3. Výherca je povinný akceptovať všetky osobitné podmienky partnerov Súťaže MINI a Smartwear.sk, ktorí ako súčasť výhry zapožičiavajú svoje produkty, inak jeho nárok na tieto výhry zaniká. Osobitné podmienky partnerov budú Výhercovi oznámené pri preberaní výhry.
 4. O mieste, čase a spôsobe prevzatia výhry Vyhlasovateľ Výhercu informuje písomne, a to elektronicky prostredníctvom sociálnej siete Facebook a Instagram. Výhra bude doručená len v rámci SR a ČR.
 5. Vyhlasovateľ nezodpovedá za nedoručenie elektronickej správy v prípade, ak si Výherca správy nekontroluje a túto skutočnosť Vyhlasovateľovi preukázateľne neoznámil.
 6. Nárok Výhercu na výhru podľa ods. 1 tohto článku zaniká :

a) ak si ju Výherca neprevezme v termíne určenom Vyhlasovateľom, ktorý mu bol oznámený z dôvodu, ktorý nebol zavinený Vyhlasovateľom,

b) ak Výherca výhru odmietne,

c) ak Výherca vyjadrí nesúhlas s týmito Pravidlami,

d) ak Výherca v čase medzi vyžrebovaním a realizáciou výhry zomrie alebo

e) riadnym odovzdaním výhry Výhercovi.

7. V prípade, že nárok Výhercu zanikne podľa predchádzajúceho odseku, nevzniká Výhercovi, resp. jeho právnym nástupcom nárok na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie voči Vyhlasovateľovi Súťaže.

8. Nárok na výhru nemožno previesť na tretiu osobu.

VI. Žrebovanie a odovzdanie výhry

 1. Súťaž na oboch sociálnych sieťach bude ukončená 28.8.2018 o 12:00 SEČ. Každý zo siedmich travel blogerov a influencerov, ktorí sú Vyhlasovateľom Súťaže, na svojom feede na Instagrame pod súťažným postom vyžrebuje v termíne do 28.8.2018 do 15:00 troch finalistov, ktorí postupujú do finálneho žrebovania. To sa uskutoční na na Instagrame dňa 28.8.2018 v live vysielaní Vyhlasovateľa. Na sociálnej sieti FB každý zo šiestich zapojených travel blogerov a influencerov vyberie obľúbený komentár pod svojím súťažným postom, rovnako v termíne do 28.8.2018 do 15:00. Spomedzi 6 finalistov bude víťaz vyžrebovaný na na Instagrame dňa 28.8.2018 v live vysielaní Vyhlasovateľa.
 2. V záujme ochrany osobných údajov budú všetci finalisti najprv kontaktovaní súkromnou správou na sociálnej sieti, na ktorej sa do Súťaže zapojili, a až následne oznámení verejne.
 3. Výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do troch dní, je povinný oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a kontaktnú adresu. Tento odsek sa vzťahuje na obe platformy Súťaže – Instagram aj Facebook.
 4. Vyžrebovaný Účastník, ktorého sa podarí kontaktovať sa stáva Výhercom Súťaže (ďalej len „Výherca“). Výhercom Súťaže môže byť len jeden Účastník na sociálnej sieti Facebook a jeden na sociálnej sieti Instagram.
 5. Vyhlasovateľ si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať Výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.
 6. Vyhlasovateľ odovzdá výhru Výhercovi a to osobne alebo doporučene poštou alebo kuriérskou službou na adresu určenú Výhercom do štrnástich dní od žrebovania alebo na základe individuálne dohodnutých podmienok s Výhercom.
 7. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať Výhercovi podľa bodu 7 tohto článku alebo ak Výherca nesplní svoje povinnosti podľa bodu 3 tohto článku, Výherca stráca právo na získanie výhry.
 8. Výherca nie je povinný výhru prijať.
 9. Žrebovanie podľa ods. 1 je verejné – prebehne v live vysielaní na sociálnej sieti Instagram.

VII. Výhry a daň z príjmov

 1. Výhry, ktoré získajú Výhercovia predstavujú výhry pred zdanením.
 2. Výhra z propagačnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
 3. Výherca je povinný podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov podať daňové priznanie a zaplatiť z hodnoty výhry daň vo výške 19 % .

VIII. Osobitné ustanovenia

 1. Na výhru v Súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 2. Vyhlasovateľ nehradí Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou.
 3. Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry, prípadne za škody spôsobené počas prenájmu výhry.
 4. Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút, Súťaž a jej pravidlá.

IX. Záverečné ustanovenia, osobné údaje a osobnostné práva

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže počas celej doby Trvania súťaže až do odovzdania výhry Výhercovi. Vyhlasovateľ nie je povinný odovzdať Výhercovi výhru podľa článku VI. týchto pravidiel ani v prípade, ak Výhercovi bolo elektronicky oznámené, že bol vyžrebovaný, avšak dodatočne vyšlo najavo, že nie sú splnené podmienky podľa článku III alebo IV týchto Pravidiel.
 2. Výherca nemá nárok na zámenu výhry, vyplatenie jej finančného ekvivalentu alebo výhru zahŕňajúcu iný rozsah služieb ako je vymedzené v článku VI. týchto pravidiel.
 3. Každý Účastník Súťaže súhlasí, že v prípade výhry má Vyhlasovateľ Súťaže právo uverejniť mená Finalistov a Výhercov na blogoch a sociálnych sieťach Vyhlasovateľa. V prípade, ak v dôsledku účasti v tejto Súťaži dôjde k poskytnutiu osobných údajov v zmysle príslušných článkov NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), dáva Účastník Súťaže súhlas s ich spracovaním na dobu 3 rokov za účelom preverenia totožnosti Účastníka Súťaže a odovzdania výhry. Účastník Súťaže svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s tým, aby Vyhlasovateľ a technický realizátor Súťaže spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme a aby ich poskytol poskytovateľovi cien pre účely tejto súťaže podľa príslušných právnych predpisov. Výherca Súťaže dáva súhlas so spracúvaním nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, číslo, miesto a dátum vydania vodičského preukazu, telefónne číslo, e-mailová adresa. Práva súťažiaceho ako dotknutej osoby sú upravené v Nariadení GDPR a Zákone.
 4. Účastník Súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník Súťaže zapojením do Súťaže potvrdzuje, že bol Vyhlasovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Vyhlasovateľ poučuje Účastníka Súťaže, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a Účastník Súťaže môže kedykoľvek slobodne elektronicky na adrese info@shemakesmetravel.com namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať.
 5. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah.
 6. Účasťou v Súťaži Účastník potvrdzuje, že Facebook a Instagram nemajú voči Účastníkovi žiadne záväzky.