Meškanie vlaku, aj na toto všetko máš nárok od ZSSK

Meškanie vlaku je častokrát spôsobené nejakou poruchou alebo haváriou. No nech už je dôvod akýkoľvek, tak nikoho to meškanie nebaví. 

Meškanie vlaku

„Za vzniknuté meškanie sa Vám ospravedlňujeme.“, asi tá najneobľúbenejšia veta každého, kto práve cestuje vlakom. V spolupráci so ZSSK som si tentokrát pripravil článok o tom, na čo všetko máš nárok ako cestujúci v prípade, že nastane táto neobľúbená situácia.

Meškanie vlaku

Ako je to s vnútroštátnym vlakom?

V prípade, že tvoj vnút­ro­štátny vlak mešká 5 a viac mi­nút, ide len po časti trasy alebo vô­bec nejde, máš via­cero možností:

  • ak nech­ceš ces­to­vať, tak mô­žeš v sta­nici vrá­tiť tvoj ces­tovný lís­tok a za­pla­tené ces­tovné, res­pektíve ne­pre­ces­to­vanú časť, do­sta­neš späť bez storno po­platku
  • ak chceš v ceste po­kra­čo­vať, tak zo sta­nice ťa musí ZSSK pre­pra­viť bez do­platku aj vla­kom vyš­šieho druhu alebo vo vyš­šej voz­ňo­vej triede, v prí­pade, že ide o po­sledné možné spo­je­nie na do­ces­to­va­nie do tvo­jej cie­ľo­vej sta­nice
  • ak sa chceš z cesty vrá­tiť, tak zo sta­nice ťa najb­liž­ším vla­kom musí ZSSK bez­platne pre­pra­viť späť do ná­stup­nej sta­nice a na tvoju žia­dosť ti vrá­tia celé ces­tovné
  • ak si ne­ča­kane, bez in­for­má­cie o dĺžke meš­ka­nia, uvia­zol na ceste a ne­mô­žeš sa pre­pra­viť do cieľa v ten istý deň, tak ZSSK ti po­skytne po­moc s pre­uká­za­nými vý­dav­kami, sem patrí náh­rada nákla­dov na in­for­mo­va­nie osôb, ktoré ťa oča­ká­vali ako aj ná­kla­dov na ho­te­lové uby­to­va­nie do 20 €. ZSSK ti po­skytne tak­tiež náh­radu ná­kla­dov na po­u­ži­tie iného ve­rej­ného do­prav­ného pros­triedku, prí­padne ta­xis­lužby, ak už nie je ve­rejná do­prava k dis­po­zí­cii, do 10 €. Cel­ková suma náh­rady však ne­môže pre­siah­nuť výšku za­pla­te­ného ces­tov­ného.

Ako je to s vlakom InterCity?

V prípade, že cestuješ ICčkom, tak máš nárok na vrátenie časti cestovného podľa nasledovných pravidiel:

  • v prípade meškania vlaku od 60 do 119 minút máš nárok na vrátenie 25 % z ceny lístka a občerstvenie v cene 1 €
  • v prípade meškania vlaku 120 minút a viac máš nárok na vrátenie 50 % z ceny lístka a občerstvenie v cene 2 €
  • ak nemôžeš docestovať do cieľovej stanice, pretože stratíš posledný prípoj, ZSSK ti uhradí dopravu iným dopravným prostriedkom v cene do 10 € alebo náhradu za hotelové ubytovanie do 20 €
  • ak by teplota na tvojom mieste na sedenie klesla pod 15 stupňov Celzia alebo stúpla nad 30 stupňov Celzia a ZSSK ti nedokáže zabezpečiť iné miesto na sedenie, máš nárok na vrátenie 25 % z ceny lístka
  • ak by nebol zaradený vozeň s tvojím miestom a ZSSK ti nezabezpečí náhradné miesto na sedenie, máš nárok na vrátenie celej sumy za lístok
  • ak máš lístok do 1. triedy a tento vozeň nie je zaradený, máš nárok na vrátenie 50 %  z ceny lístka

Verím, že sa ti tieto infošky zídu, a najbližšie meškanie vlaku nebudeš len nahnevaný/á, ale už budeš vedieť, ako treba postupovať. 🙂 Ak cestuješ vlakom pravidelne, a nie si študent či dôchodca, tak si pozri aj môj článok o zákazníckych kartách ZSSK.

Ak sa ti článok páčil, môžeš mi kúpiť kávu a zvýšiš tak moje pracovné nasadenie. 🙂

[wpedon id=“3654″]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.